Missie & Visie

starten van een bedrijf begint met een concept, een idee of een droom. Maar op het moment, dat men overgaat tot realisatie daarvan, is het zinnig om de missie van en de visie op het bedrijf op papier te zetten. En niet alleen voor de bank ter verkrijging van de financiering. Maar ook en vooral voor de ondernemer zelf. Hoe wordt die droom, dat idee of concept werkelijkheid. Het is niet eenvoudig om dit goed op papier te krijgen. En toch is die missie van eminent belang.

Niet alleen voor de bank en de ondernemer zelf, maar zelfs ook voor eventuele aandeelhouders, klanten, leveranciers en mogelijk ook de overheid. Men wil weten, wat het bedrijf doet, waarom, waartoe, hoe. Noem maar op. Bovendien is de missie van het bedrijf natuurlijk ook het formele "startpunt" van de strategie, de afgeleide tactiek en uiteindelijk de operatie. Alles hangt er mee samen en vanaf.

Ook uit oogpunt van strategie is dat natuurlijk belangrijk. Immers, de korste weg van punt A naar punt B is een rechte lijn. In de praktijk zal dat een kronkelend pad blijken te zijn, maar het is belangrijk om zowel het pad, als het uiteindelijke doel niet uit het oog te verliezen. Om dat te kunnen doen en bij al dan niet gedwongen afwijken van dat pad, het pad zelf weer terug te kunnen vinden, is het startpunt van wezenlijk belang.

Het belang ligt derhalve niet alleen bij het kunnen aansturen van -bij voorbeeld- medewerkers, doch ook bij het gefocused blijven van de ondernemer zelf. De visie richt zich meer op het HOE? Niet waar gaan wij naar toe, maar hoe gaan wij er naar toe. Maatschappelijk ondernemend? "Lean and Mean"? Hoe tackelen wij problemen? Hoe zetten wij onze resources in? Deze en andere zaken liggen verankerd in- of zijn een rechtstreeks gevolg van- de visie.

De realisatie rust daarom volledig op -impliciet of expliciet- op de Missie en Visie, die ten grondslag liggen aan de onderneming. Om nu alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen, financiers, medewerkers, aandeelhouders en ook de klanten, is het dienstig om de missie en visie te communiceren. Om die te communiceren moet die helder en eensluidend zijn. Dan is dit model het hulpmiddel om die gerichtheid te bewerkstelligen, c.q. te ondersteunen.